English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gadding

Best translation match:
English Vietnamese
gadding
* tính từ
- lang thang
- mọc lan um tùm (cây)

May related with:
English Vietnamese
gad-fly
* danh từ
- (động vật học) con mòng
- người hay châm chọc
- sự động đực
gadding
* tính từ
- lang thang
- mọc lan um tùm (cây)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: