English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yowling

Probably related with:
English Vietnamese
yowling
tru tréo đi ;
yowling
tru tréo đi ;

May related with:
English Vietnamese
yowl
* danh từ
- tiếng ngao (mèo); tiếng tru (chó)
* nội động từ
- ngao (mèo); tru (chó)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: