English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: chuẩn mực

Best translation match:
Vietnamese English
chuẩn mực
* noun & adj
-Standard
=chuẩn mực chính tả+spelling standard
=xác định cách phát âm chuẩn+to define a standard pronunciation

Probably related with:
Vietnamese English
chuẩn mực
bar ; criteria ; ethical ; form ; monument to ; monument ; our decency ; plumbline ; plummet ; quality of ; right ; standard and ; standard ; standards ; the bar ; the ethics ; touchstone ; very right ;
chuẩn mực
bar ; criteria ; ethical ; form ; monument to ; monument ; our decency ; plumbline ; plummet ; quality of ; right ; standard and ; standard ; standards ; the bar ; the ethics ; touchstone ; very right ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: