English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vứt đi

Probably related with:
Vietnamese English
vứt đi
drop it ; dumped ; getting thrown away ; it away ; threw ; throw away and ; throw away ; throw it away ; throw out ; throwing away ; thrown away ; thrown out ; wasting it ; weighing you down ; worthless ;
vứt đi
drop it ; dumped ; getting thrown away ; it away ; threw ; throw away and ; throw away ; throw it away ; throw out ; throwing away ; thrown away ; thrown out ; wasting it ; weighing you down ; worthless ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: