English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tay sai

Best translation match:
Vietnamese English
tay sai
* noun
- agent, hireling, lackey

Probably related with:
Vietnamese English
tay sai
a lackey ; accessory ; enforcer ; henchmen ; lackey ; mercenaries ; pawns ; slaves ; the henchmen ;
tay sai
a lackey ; accessory ; enforcer ; henchmen ; lackey ; mercenaries ; pawns ; slaves ; the henchmen ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: