English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: số hoá

Probably related with:
Vietnamese English
số hoá
digitize ; digitized ; digitizes ; started to digitize ; digital ; digitization ; digitizing ; imagine digitizing ; our digital ; the number of ;
số hoá
digital ; digitization ; digitize ; digitized ; digitizes ; digitizing ; imagine digitizing ; our digital ; started to digitize ; the number of ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: