English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bò tơ

Probably related with:
Vietnamese English
bò tơ
dad ; my dad ; my daddy ; my father ; my papa ; papa ; a bullock ; bullock shall ; bullock ; calf ; the bullock ; giving me up ; giving me ; leave me ; put the ;
bò tơ
a bullock ; bullock shall ; bullock ; calf ; dad ; giving me up ; giving me ; leave me ; my dad ; my daddy ; my father ; my papa ; papa ; put the ; the bullock ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: