English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mới mẻ

Best translation match:
Vietnamese English
mới mẻ
- Fresh
=Tin tức mới mẻ+Fresh news

Probably related with:
Vietnamese English
mới mẻ
ask mom ; invite her ; different ; emerging ; fresh ; innovative ; new had ; new kind of ; new ; news ; novel ; novelty ; obsolete ; recent ; s new ; transforming ;
mới mẻ
ask mom ; different ; emerging ; fresh ; innovative ; invite her ; new had ; new kind of ; new ; news ; novel ; novelty ; obsolete ; recent ; s new ; transforming ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: