English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bất minh

Best translation match:
Vietnamese English
bất minh
- Dubious, shady
=quan hệ bất minh+a dubious relationship
=lai lịch của anh ta có nhiều chỗ bất minh+his origin has many shady points in it

Probably related with:
Vietnamese English
bất minh
arrest us ; bring you ; bringing me ; forcing us ; get him ; making me ; take me ;
bất minh
arrest us ; bring you ; bringing me ; forcing us ; get him ; making me ; take me ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: