English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bắt nạt

Best translation match:
Vietnamese English
bắt nạt
* verb
- To bully
=bỏ thói bắt nạt trẻ con+to drop the habit of bullying children

Probably related with:
Vietnamese English
bắt nạt
a bully ; beat up ; bullied ; bullying ; mean to ; pick on the ; pick on ; pick ; screwing ;
bắt nạt
a bully ; beat up ; bullied ; bullying ; mean to ; pick on the ; pick on ; pick ; screwing ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: