English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: younger

Best translation match:
English Vietnamese
younger
* tính từ
- út
=younger brother+ em trai út
=younger son+ con trai út
- em
= Edison the younger+ Ê-đi-xơn em

Probably related with:
English Vietnamese
younger
biết bao cô em trẻ hơn ; bé ; bọn trẻ tuổi ; càng trẻ ; còn trẻ nữa ; còn trẻ ; em mình ; em ; giới trẻ ; gái ; mình trẻ hơn ; nay ; nhỏ hơn tôi ; nhỏ hơn ; nhỏ tuổi hơn ; nhỏ tuổi ; nhỏ ; thanh niên trẻ hơn ; tiểu ; tre ; tràn ; trẻ hơn nhiều ; trẻ hơn ; trẻ hơn ấy ; trẻ nhỏ ; trẻ ra ; trẻ trung ; trẻ tuổi hơn ; trẻ tuổi ; trẻ ; tuổi ; tươi trẻ hơn ; younger nữa ; đứa em ; đứa ; ̉ ng tre ̉ ;
younger
bé ; bọn trẻ tuổi ; càng trẻ ; còn trẻ nữa ; còn trẻ ; em mình ; em ; giới trẻ ; gái ; mình trẻ hơn ; nay ; nhỏ hơn tôi ; nhỏ hơn ; nhỏ tuổi hơn ; nhỏ tuổi ; nhỏ ; sư ; thanh niên trẻ hơn ; tiểu ; tre ; tràn ; trẻ hơn nhiều ; trẻ hơn ; trẻ hơn ấy ; trẻ nhỏ ; trẻ ra ; trẻ trung ; trẻ tuổi hơn ; trẻ tuổi ; trẻ ; tuổi ; tươi trẻ hơn ; younger nữa ; đứa em ; đứa ; ̉ ng tre ̉ ;

May be synonymous with:
English English
younger; jr.
used of the younger of two persons of the same name especially used to distinguish a son from his father

May related with:
English Vietnamese
younger
* tính từ
- út
=younger brother+ em trai út
=younger son+ con trai út
- em
= Edison the younger+ Ê-đi-xơn em
younger
biết bao cô em trẻ hơn ; bé ; bọn trẻ tuổi ; càng trẻ ; còn trẻ nữa ; còn trẻ ; em mình ; em ; giới trẻ ; gái ; mình trẻ hơn ; nay ; nhỏ hơn tôi ; nhỏ hơn ; nhỏ tuổi hơn ; nhỏ tuổi ; nhỏ ; thanh niên trẻ hơn ; tiểu ; tre ; tràn ; trẻ hơn nhiều ; trẻ hơn ; trẻ hơn ấy ; trẻ nhỏ ; trẻ ra ; trẻ trung ; trẻ tuổi hơn ; trẻ tuổi ; trẻ ; tuổi ; tươi trẻ hơn ; younger nữa ; đứa em ; đứa ; ̉ ng tre ̉ ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: