English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tweezers

Best translation match:
English Vietnamese
tweezers
* danh từ số nhiều
- cái cặp, cái nhíp ((cũng) pair of tweezers)

Probably related with:
English Vietnamese
tweezers
kẹp ; nhíp ;
tweezers
kẹp ; nhíp ;

May related with:
English Vietnamese
tweezers
* danh từ số nhiều
- cái cặp, cái nhíp ((cũng) pair of tweezers)
tweezere
* danh từ
- số nhiều tweezere
- cái kẹp; cái nhíp
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: