English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: titubate

Best translation match:
English Vietnamese
titubate
* nội động từ
- đi loạng choạng; đi ngất ngưởng
- (cổ) ấp úng; ngắc ngứ; nói lắp bắp

May related with:
English Vietnamese
titubation
* danh từ
- (y học) sự đi lảo đảo, sự loạng choạng
titubate
* nội động từ
- đi loạng choạng; đi ngất ngưởng
- (cổ) ấp úng; ngắc ngứ; nói lắp bắp
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: