English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: testacy

Best translation match:
English Vietnamese
testacy
* danh từ
- (pháp lý) tình hình có di chúc

May related with:
English Vietnamese
testacious
* tính từ
- (thuộc) vỏ; (thuộc) mai
- có vỏ cứng, có mai cứng
= testaceous mollusc+động vật thân mềm có vỏ cứng
- (động vật học); (thực vật học) có màu nâu gạch
testacy
* danh từ
- (pháp lý) tình hình có di chúc
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: