English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shoal

Best translation match:
English Vietnamese
shoal
* tính từ
- nông cạn, không sâu (nước)
* danh từ
- chỗ nông, chỗ cạn (nước)
- bãi cát ngập nước nông
- (nghĩa bóng) sự nguy hiểm ngầm, sự trở ngại ngấm ngầm
* nội động từ
- cạn đi
* ngoại động từ
- làm cho nông, làm cho cạn
- lái (thuyền, tàu...) vào chỗ cạn
* danh từ
- đám đông, số đông
=shoals of people+ nhiều đám đông người
=to get letters in shoals+ nhận được nhiều thư
- đàn cá

May be synonymous with:
English English
shoal; shallow
a stretch of shallow water
shoal; school
a large group of fish

May related with:
English Vietnamese
shoal
* tính từ
- nông cạn, không sâu (nước)
* danh từ
- chỗ nông, chỗ cạn (nước)
- bãi cát ngập nước nông
- (nghĩa bóng) sự nguy hiểm ngầm, sự trở ngại ngấm ngầm
* nội động từ
- cạn đi
* ngoại động từ
- làm cho nông, làm cho cạn
- lái (thuyền, tàu...) vào chỗ cạn
* danh từ
- đám đông, số đông
=shoals of people+ nhiều đám đông người
=to get letters in shoals+ nhận được nhiều thư
- đàn cá
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: