English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: painfully

Best translation match:
English Vietnamese
painfully
* phó từ
- đau đớn, đau khổ
- buồn phiền, bối rối
- khó khăn

Probably related with:
English Vietnamese
painfully
thật đau đớn ; đau đớn ;
painfully
thật đau đớn ; đau đớn ; ảm ;

May be synonymous with:
English English
painfully; distressingly
unpleasantly
painfully; sorely
in or as if in pain

May related with:
English Vietnamese
painfully
* phó từ
- đau đớn, đau khổ
- buồn phiền, bối rối
- khó khăn
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: