English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: microfilm

Best translation match:
English Vietnamese
microfilm
* danh từ
- micrôfim

Probably related with:
English Vietnamese
microfilm
vi phim ;
microfilm
vi phim ;

May related with:
English Vietnamese
computer output microfilm (com) recorder
- (Tech) máy ghi vi phim dùng xuất phẩm máy điện toán
computer output microfilm (com)
- (Tech) vi phim dùng xuất phẩm máy điện toán
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: