English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: alcove

Best translation match:
English Vietnamese
alcove
* danh từ
- góc phòng thụt vào (để đặt giường...)
- góc hóng mát (có lùm cây, trong vườn)
- hốc tường (để đặt tượng)

May be synonymous with:
English English
alcove; bay
a small recess opening off a larger room

May related with:
English Vietnamese
alcove
* danh từ
- góc phòng thụt vào (để đặt giường...)
- góc hóng mát (có lùm cây, trong vườn)
- hốc tường (để đặt tượng)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: