English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tommies

Probably related with:
English Vietnamese
tommies
lính anh ;
tommies
lính anh ;

May related with:
English Vietnamese
tommy
* danh từ
- (Tommy) người lính Anh ((cũng) Tommy Atkins)
- lương thực (phát thay lương); chế độ phát lương thực hay thay tiền lương
- bánh mì, lương thực (công nhân đem từ nhà để ăn trong nhà máy)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: