English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: realised

Probably related with:
English Vietnamese
realised
biết rằng ; biết ; hiểu ra ; hiện thực ; nhận biết ; nhận ra là ; nhận ra rằng ; nhận ra ; nhận thấy là ; nhận thấy ; phát hiện ; đã nhận ra rằng ; đã nhận ra ;
realised
biết rằng ; biết ; hiểu ra ; hiện thực ; nhận biết ; nhận ra là ; nhận ra rằng ; nhận ra ; nhận thấy là ; nhận thấy ; phát hiện ; đã nhận ra rằng ; đã nhận ra ;

May be synonymous with:
English English
realised; accomplished; completed; realized
successfully completed or brought to an end

May related with:
English Vietnamese
realise
* ngoại động từ
- thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...)
- thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)
- bán được, thu được
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: