English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: mines

Probably related with:
English Vietnamese
mines
các hầm mỏ ; các mỏ ; dưới mỏ ; mìn ; mỏ khoáng sản ; mỏ này lâu ; mỏ ; mỏ đó ; những mỏ ; những mỏ đó ; những ; thu ̉ y lôi ; thu ̉ y lôi đâu ; trái mìn ; ̀ o ; ổ mìn ;
mines
báu ; các hầm mỏ ; các mỏ ; dưới mỏ ; mìn ; mỏ khoáng sản ; mỏ này lâu ; mỏ ; mỏ đó ; những hầm mỏ ; những mỏ ; những mỏ đó ; thu ̉ y lôi ; thu ̉ y lôi đâu ; trái mìn ; ̀ o ; ổ mìn ;

May related with:
English Vietnamese
mining
* danh từ
- sự khai mỏ
=a mining engineer+ kỹ sư mỏ
=mining industry+ công nghiệp m
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: