English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đóng gói

Probably related with:
Vietnamese English
đóng gói
be packing ; it boxed up ; pack it up ; pack ; package ; packaged ; packaging ; packed ; packing ; put gas ; repackage ; to bag it ; to chip ; was encased ;
đóng gói
be packing ; it boxed up ; pack it up ; pack ; package ; packaged ; packaging ; packed ; packing ; repackage ; to bag it ; to chip ; was encased ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: