English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: đóng bộ

Best translation match:
Vietnamese English
đóng bộ
- (khẩu ngữ) Be dressed up

Probably related with:
Vietnamese English
đóng bộ
partners ; in the ; starred in my ; aligned ; all ; council of ; got the ; of sync ; sync with ; sync ; synchronize their ; synchronize ; synchronizing ; universal ;
đóng bộ
aligned ; all ; council of ; got the ; in the ; of sync ; partners ; starred in my ; sync with ; sync ; synchronize their ; synchronize ; synchronizing ; universal ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: