English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: vương giả

Probably related with:
Vietnamese English
vương giả
great country ; my lord ; the duke ; the kings ; the prince to ; the prince ; you highness ; monarch ; royal ;
vương giả
great country ; monarch ; my lord ; royal ; the duke ; the kings ; the prince to ; the prince ; you highness ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: