English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: tham quan

Best translation match:
Vietnamese English
tham quan
* verb
- to go for a sightseeing

Probably related with:
Vietnamese English
tham quan
a tour of ; around ; look round ; on ; out an ; take a look ; tour of ; tour with ; tour ; toured ; touring ; visit ; as a museum ; visit this ;
tham quan
a tour of ; around ; as a museum ; look round ; on ; out an ; take a look ; tour of ; tour with ; tour ; toured ; touring ; visit this ; visit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: