English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bõ công

Best translation match:
Vietnamese English
bõ công
- Be worth troubling about, be worth one's while
=Như thế cũng bõ công anh+It was worth your while

Probably related with:
Vietnamese English
bõ công
like a ; a set of ; set of ; the ministry of industry ; the ministry of ; bother ; done ; give ; go to ; quit my ; quit your ;
bõ công
a set of ; bother ; done ; give ; go to ; quit my ; quit your ; set of ; the ministry of industry ; the ministry of ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: