English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ thây

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ thây
- như bỏ xác

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ thây
you feel ; let me get you all ; did you see ; he saw ; i can feel ; i can see ; i found ; saw ; this i can see ; you saw ; you see ; you think ; my father ;
bỏ thây
did you see ; he saw ; i can feel ; i can see ; i found ; let me get you all ; my father ; saw ; this i can see ; you feel ; you saw ; you see ; you think ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: