English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sam sưa

Best translation match:
Vietnamese English
sam sưa
* verb
- to make preparations, to make ready, to prepare

Probably related with:
Vietnamese English
sam sưa
who prepareth ; had prepared ; is prepared ; may prepare it ; ordained ; preparation ; prepare ; prepared for ; prepared ; preparest them ; ready armed to ;
sam sưa
had prepared ; is prepared ; may prepare it ; ordained ; preparation ; prepare ; prepared for ; prepared ; ready armed to ; who prepareth ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: