English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ mạng

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ mạng
- To pop off (hàm ý khinh)

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ mạng
death ; lost their lives ; perish ; perished ; the plates of wow ; me take ; carrier ; the entire network ;
bỏ mạng
carrier ; death ; lost their lives ; me take ; perish ; perished ; the entire network ; the plates of wow ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: