English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quảng trường

Best translation match:
Vietnamese English
quảng trường
* noun
- square

Probably related with:
Vietnamese English
quảng trường
square ; the square ; across the square ; market ; piazza ; plaza ; prospect ; square in ; the arcade ; the piazza ; the plaza ; this square ;
quảng trường
across the square ; market ; piazza ; plaza ; square in ; square ; the arcade ; the piazza ; the plaza ; the square ; this square ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: