English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: o o

Best translation match:
Vietnamese English
o o
- Snore
=Ngáy o o+To snore
-Cock-a-doodle-doo
=Gà gáy o o+The cock crowed cock-a-doodle-doo

Probably related with:
Vietnamese English
o o
at ; come from ; in ; oh ¡ ; holidays came ; ok ; the holidays came ; what ; ooh ; well now ;
o o
at ; in ; oh ¡ ; ok ; ooh ; well now ; what ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: