English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: một hai

Best translation match:
Vietnamese English
một hai
- One or two, a few
-Resolutely

Probably related with:
Vietnamese English
một hai
the ; a couple of ; a couple ; any ; are a couple ; just one or two ; once or ; one or two ; one two ; or two ;
một hai
a couple of ; a couple ; any ; are a couple ; just one or two ; once or ; one or two ; one two ; or two ; the ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: