English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: một bề

Probably related with:
Vietnamese English
một bề
one gang ; a piece ; a baby ; a girl ; a kid ; a little baby ; a little ; a young ; and this little ; of a baby ; one child ;
một bề
a baby ; a girl ; a kid ; a little baby ; a little ; a piece ; a young ; and this little ; of a baby ; one child ; one gang ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: