English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mê sảng

Best translation match:
Vietnamese English
mê sảng
* adj
- delirious
=tình trạng mê sảng+Delirium

Probably related with:
Vietnamese English
mê sảng
a mother to ; mother to ; a deliriant of some kind ; delirium ; the delirious ; was delirious ; was raving ;
mê sảng
a deliriant of some kind ; a mother to ; delirium ; mother to ; the delirious ; was delirious ; was raving ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: