English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: máy nổ

Probably related with:
Vietnamese English
máy nổ
pop goes the diesel ; the engine catches ; now you owe ; owe ; you owe ; you shut the ; made it ; sew it ; clouds it ;
máy nổ
clouds it ; made it ; now you owe ; owe ; pop goes the diesel ; sew it ; the engine catches ; you owe ; you shut the ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: