English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bất tận

Best translation match:
Vietnamese English
bất tận
- Unending
=những dòng người bất tận+unending flows of people
=niềm vui bất tận+unending joy

Probably related with:
Vietnamese English
bất tận
an eternity of ; endless ; eternal ; everlasting ; infinite ; no end ; unlimited ;
bất tận
an eternity of ; endless ; eternal ; everlasting ; infinite ; no end ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: