English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bất hợp pháp

Automatic Translation:
Vietnamese English
bất hợp pháp
please wait

Word by word match:
Vietnamese English
bất hợp pháp
a illegal ; also illegal ; an illegal ; are illegal ; been illegal under ; been illegal ; fucking illegal ; iilegai ; illegal here ; illegal immigrants ; illegal ; illegally ; illegible ; illegitimate ; illicit ; no more illegal odd ; not legal ; of illegal ; of it illegal ; pretty illegal ; s illegal ; so illegal ; very much illegal ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: