English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: to-morrow

Best translation match:
English Vietnamese
to-morrow
-morrow)
/tə'mɔrou/
* phó từ & danh từ
- mai, ngày mai
=it may rain tomorrow+ mai trời có thể mưa
=tomorrow morning+ sáng mai
=tomorrow week+ tám hôm nữa
=the day after tomorrow+ ngày kia
=never put off till tomorrow what you can do today+ đừng để sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: