English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: blame

Best translation match:
English Vietnamese
blame
* danh từ
- sự khiển trách; lời trách mắng
=to deserve blame+ đáng khiển trách
- lỗi; trách nhiệm
=where does the blame lie for this failure?+ ai chịu trách nhiệm về sự thất bại này?, trách nhiệm về sự thất bại này là ở đâu?
=to bear the blame+ chịu lỗ, chịu trách nhiệm
=to lay the blame on somebody; to lay the blame at somebody's door+ quy trách nhiệm về ai; đỗ lỗi cho ai
=to lay the blame at the right door (on the right shoulders)+ quy trách nhiệm đúng vào người phải chịu trách nhiệm
=to shift the blame on somebody+ đỗ lỗi cho ai

Probably related with:
English Vietnamese
blame
buồn ; buộc tôi ; buộc tội ; buộc ; bị buộc tội ; bị quở trách ; cho ; chê ; chỉ ; chịu trách nhiệm ; co ́ chi ; cám ; có bảo ; có lỗi ; có quyền trách ; có trách cứ ; có tội ; cô cứ trách ; cứ chửi ; do ; dám đổ lỗi cho ; dọa ; ghét ; giận ; gì mà tè ; gặp vợ của ; hãy trách ; hãy ; hãy đổ lỗi cho ; hư ; khiển trách kẻ ; không có tội ; luôn tự trách ; lô ; lại trách ; lỗi của ; lỗi tại ; lỗi ; mà tè ; mắng ; nguyên ; phải trách ; quan ; quy cho ; quy trách nhiệm ; quyền đổ lỗi cho ; ta ; thay ; thấy tội lỗi ; tra ́ ch ; tra ́ ; trach ; trách cứ ; trách gì được ; trách móc ; trách mắng ; trách nhiệm ; trách phận ; trách ; trách được ; trút giận ; tình ; tội lỗi ; tội ; tự trách ; tự đỗ lỗi cho ; xử tội ; đang trách ; đành trách ; để trách ; đổ lỗ ; đổ lỗi cho ; đổ lỗi cho điều gì ; đổ lỗi cho điều ; đổ lỗi ; đổ thừa ; đổ trách nhiệm cho ; đổ trách ; đổ tại cho ; đổ tại ; đổ tội cho ; đổ tội lên ; đổ ; đỗ lỗi ; ́ tra ́ ch ; ̉ tra ́ ch ;
blame
buồn ; buộc tôi ; buộc tội ; buộc ; bị buộc tội ; bị quở trách ; cho ; chê ; chịu trách nhiệm ; co ́ chi ; cám ; có bảo ; có lỗi ; có quyền trách ; có trách cứ ; có tội ; cô cứ trách ; cứ chửi ; do ; dám đổ lỗi cho ; dê ; dọa ; ghét ; giận ; gì mà tè ; gặp vợ của ; hãy trách ; hãy ; hãy đổ lỗi cho ; hư ; khiển trách kẻ ; không có tội ; luôn tự trách ; lô ; lại trách ; lỗi của ; lỗi tại ; lỗi ; mà tè ; mắng ; nguyên ; phải trách ; pop ; quan ; quy cho ; quy trách nhiệm ; quyền đổ lỗi cho ; thay ; thấy tội lỗi ; tra ́ ch ; trach ; trách cứ ; trách gì được ; trách móc ; trách mắng ; trách nhiệm ; trách phận ; trách ; trách được ; trút giận ; tội lỗi ; tội ; tự trách ; tự đỗ lỗi cho ; xử tội ; đang trách ; đành trách ; để trách ; đổ lỗ ; đổ lỗi cho ; đổ lỗi cho điều gì ; đổ lỗi cho điều ; đổ lỗi ; đổ thừa ; đổ trách nhiệm cho ; đổ trách ; đổ tại cho ; đổ tại ; đổ tội cho ; đổ tội lên ; đỗ lỗi ; ́ tra ́ ch ; ̉ tra ́ ch ;

May be synonymous with:
English English
blame; incrimination; inculpation
an accusation that you are responsible for some lapse or misdeed
blame; rap
a reproach for some lapse or misdeed
blame; fault
put or pin the blame on
blame; find fault; pick
harass with constant criticism
blame; charge
attribute responsibility to
blame; blamed; blasted; blessed; damn; damned; darned; deuced; goddam; goddamn; goddamned; infernal
expletives used informally as intensifiers

May related with:
English Vietnamese
blameful
* ngoại động từ
- khiển trách, trách mắng
=to be in blameful for something+ đáng khiển trách về cái gì
- đổ lỗi cho; đổ tội cho
=to blameful something on someone+ đỗ lỗi cái gì vào đầu ai
* tính từ
- (như) blameworthy
blamefulness
- xem blameful
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: