English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: seamed

Best translation match:
English Vietnamese
seamed
* tính từ
- có một đường khâu nói, có nhiều đường khâu nối

May be synonymous with:
English English
seamed; lined
(used especially of skin) marked by lines or seams

May related with:
English Vietnamese
coal-seam
* danh từ
- vỉa than
french seam
* danh từ
- đường may có mép không viền lộn xuống và khâu xuống phía dưới
seamed
* tính từ
- có một đường khâu nói, có nhiều đường khâu nối
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: