English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: realness

Best translation match:
English Vietnamese
realness
* danh từ
- tính thực tế; thực tại

May be synonymous with:
English English
realness; realism; reality
the state of being actual or real

May related with:
English Vietnamese
nominal and real interest rates
- (Econ) Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế.
nominal and real money balances
- (Econ) Số dư tiền mặt danh nghĩa và thực tế.
per capita real gdp
- (Econ) THU NHẬP QUỐC DÂN thực tế tính theo đầu người.
real balance effect
- (Econ) Hiệu ứng số dư tiền.
+ Cụm thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả trường hợp khi cầu đối với hàng hoá thay đổi do có sự thay đổi số dư tiền thực tế.
real cost approach to international trade
- (Econ) Phương pháp chi phí thực tế đối với thương mại quốc tế.
+ Học thuyết về lợi thế so sánh của Ricardo được dựa trên một phương pháp chi phí thực tế.
real money balances
- (Econ) Các số dư tiền thực tế.
+ Là giá trị của các lượng tiền được nắm giữ được xác định bằng số lượng hàng hoá và dịch vụ mà chúng có thể mua được.
real national output
- (Econ) Sản lượng quốc dân thực tế.
+ Giá trị của tổng sản lượng - THU NHẬP QUỐC DÂN - được tính theo giá cố định - tức là trừ đi tỷ lệ lạm phát chung để tính được hiệu quả thực tế của việc sử dụng các nguồn lực.
real wages
- (Econ) Tiền lương thực tế.
+ Là tiền lương được tính theo giá trị hàng hoá và dịch vụ mà số tiền đó có thể mua được.
required real rate of return on capital
- (Econ) Suất sinh lợi thực tế cần có của vốn.
real / relative price
- (Econ) Các giá thực tế/ tương đối.
real interest rate.
- (Econ) Mức lãi suất thực tế.
real prices and real income
- (Econ) Giá thực tế và thu nhập thực tế
realness
* danh từ
- tính thực tế; thực tại
hyper-real
- (đại số) siêu thực
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: