English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: grammaticality

Best translation match:
English Vietnamese
grammaticality
- xem grammatical

May related with:
English Vietnamese
grammatical
* tính từ
- (ngôn ngữ học) (thuộc) ngữ pháp; theo ngữ pháp
=a grammatical error+ lối ngữ pháp
grammaticality
- xem grammatical
grammatically
* phó từ
- về mặt ngữ pháp
grammaticism
* danh từ
- đặc tính ngữ pháp
grammaticize
* ngoại động từ
- ngữ pháp hoá; làm theo ngữ pháp
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: