English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: fabrication

Best translation match:
English Vietnamese
fabrication
* danh từ
- sự bịa đặt; chuyện bịa đặt
- sự làm giả (giấy tờ, văn kiện)
- sự chế tạo, sự sản xuất; cách chế tạo

Probably related with:
English Vietnamese
fabrication
do tưởng tượng mà ra ;
fabrication
do tưởng tượng mà ra ;

May be synonymous with:
English English
fabrication; fable; fiction
a deliberately false or improbable account
fabrication; fictionalisation; fictionalization
writing in a fictional form
fabrication; manufacture; manufacturing
the act of making something (a product) from raw materials
fabrication; assembly
the act of constructing something (as a piece of machinery)
fabrication; lying; prevarication
the deliberate act of deviating from the truth

May related with:
English Vietnamese
fabricant
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chế tạo, người xây dựng
fabricate
* ngoại động từ
- bịa đặt (sự kiện)
- làm giả (giấy tờ, văn kiện)
- (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm, chế tạo, sản xuất, xây dựng
fabricated
* danh từ
- nhà đúc sãn
fabrication
* danh từ
- sự bịa đặt; chuyện bịa đặt
- sự làm giả (giấy tờ, văn kiện)
- sự chế tạo, sự sản xuất; cách chế tạo
fabricator
* danh từ
- người bịa đặt
- người làm giả (giấy tờ, văn kiện)
- người chế tạo, người sản xuất
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: