English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ambidextrousness

Best translation match:
English Vietnamese
ambidextrousness
* danh từ
- sự thuận cả hai tay
- tính lá mặt lá trái, tính hai mang

May be synonymous with:
English English
ambidextrousness; ambidexterity
the property of being equally skillful with each hand

May related with:
English Vietnamese
ambidextrous
* tính từ+ (ambidexterous)
/,æmbi'dekstrəs/ (ambidextrous)
/,æmbi'dekstrəs/
- thuận cả hai tay
- lá mặt lá trái, hai mang, ăn ở hai lòng
* danh từ
- người thuận cả hai tay
- người lá mặt lá trái, người hai mang, người ăn ở hai lòng
ambidextrousness
* danh từ
- sự thuận cả hai tay
- tính lá mặt lá trái, tính hai mang
ambidextrously
- xem ambidextrous
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: