English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ba ngòi

Best translation match:
Vietnamese English
ba ngòi
- (tôn giáo) The trinity

Probably related with:
Vietnamese English
ba ngòi
and she was sitting ; i sit ; just sit up ; she sat ; you sit ; yourself sitting ; the divinity ;
ba ngòi
and she was sitting ; i sit ; just sit up ; she sat ; the divinity ; you sit ; yourself sitting ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: