English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ba mươi

Best translation match:
Vietnamese English
ba mươi
* noun
- the thirtieth day of the lunar month
=Ba mươi Tết+Lunar New Year's Eve
=Ông ba mươi+The tiger

Probably related with:
Vietnamese English
ba mươi
and thirty and ; and thirty ; it thirty ; of thirty ; the thirty ; thereof thirty ; thirties ; thirty and ; thirty ; three hundred ; was thirty ;
ba mươi
and thirty and ; and thirty ; ba muy ; it thirty ; of thirty ; the thirty ; thereof thirty ; thirties ; thirty and ; thirty ; three hundred ; was thirty ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: