English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: ba chỉ

Best translation match:
Vietnamese English
ba chỉ
* noun
- side
=miếng thịt ba chỉ+a cut of pork side

Probably related with:
Vietnamese English
ba chỉ
she just ; she ; you really ; all you ; she only ; she was ; am i big sister ; lady ; my sister ; sister ; sisters ; that sister ; you ; i just ; you just ;
ba chỉ
all you ; am i big sister ; i just ; lady ; my sister ; she just ; she only ; she was ; she ; sister ; sisters ; that sister ; you just ; you really ; you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: