English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ sót

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ sót
- Omit, miss out
=Bỏ sót một dòng+To miss out a line

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ sót
been forgotten ; everyone ; have overlooked ; leaves out ; miss a ; miss ; missed ; missing ; omitted ; overlooked ;
bỏ sót
been forgotten ; everyone ; have overlooked ; leaves out ; miss a ; miss ; missed ; missing ; omitted ; overlooked ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: