English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: errors

Probably related with:
English Vietnamese
errors
các lỗi lầm ; các lỗi sai ; các lỗi ; gây ra ; gây ; lầm lỗi ; lỗi sai ; lỗi ; những lỗi sai ; những sai lầm ; những sai sót ; phỉnh ; sai lầm ; sai sót ; sai ; sách các lỗi ; độ sai lệch ;
errors
các lỗi lầm ; các lỗi sai ; các lỗi ; lầm lỗi ; lỗi sai ; lỗi ; những lỗi sai ; những sai lầm ; những sai sót ; phỉnh ; sai lầm ; sai sót ; sai ; sách các lỗi ; độ sai lệch ;

May related with:
English Vietnamese
absolute error
- (Tech) sai số tuyệt đối
accidental error
- (Tech) sai số rủi ro
accumulated error
- (Tech) sai số tích lũy
additive error
- (Tech) sai số cộng
altitude error
- (Tech) sai số độ cao
automatic error correction
- (Tech) hiệu chính sai số tự động
computing error
- (Tech) sai số tính toán
cumulative error
- (Tech) sai số tích lũy
error analysis
- (Tech) phân tích sai lầm; phân tích sai số
error byte
- (Tech) bai sai số
error character
- (Tech) ký tự sai lầm
error checking code
- (Tech) mã kiểm sai lầm
error control character
- (Tech) ký tự kiểm soát sai lầm
error control equipment
- (Tech) thiết bị kiểm soát sai lầm
error correcting code
- (Tech) mã hiệu chỉnh sai lầm
error detecting code
- (Tech) mã phát hiện sai lầm
error detection routine
- (Tech) thường trình phát hiện sai lầm
error detector
- (Tech) bộ phát hiện sai số
error diagnostics
- (Tech) chẩn đoán sai lầm
error flag
- (Tech) cờ báo sai lầm
error free
- (Tech) không sai số; không sai lầm
error function
- (Tech) hàm sai số
error handling
- (Tech) xử lý sai lầm = error analysis
error interrupt
- (Tech) ngắt khi có sai số
error level
- (Tech) mức sai lầm
error log
- (Tech) sổ ghi sai lầm
error message
- (Tech) thông báo về sai lầm
error notch
- (Tech) dấu sai
error probability
- (Tech) xác suất sai số
error rate
- (Tech) độ sai lầm
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: