English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: paganize

Best translation match:
English Vietnamese
paganize
* ngoại động từ
- làm cho theo tà giáo; làm cho theo đạo nhiều thần
* nội động từ
- theo tà giáo, theo đạo nhiều thần

May be synonymous with:
English English
paganize; paganise
make pagan in character

May related with:
English Vietnamese
paganism
* danh từ
- tà giáo, đạo nhiều thần
paganize
* ngoại động từ
- làm cho theo tà giáo; làm cho theo đạo nhiều thần
* nội động từ
- theo tà giáo, theo đạo nhiều thần
paganization
- xem paganize
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: